Menu Zamknij

Blog

Analiza skrzyżowania i węzła (ich obszarów)

Analiza skrzyżowania o ruchu okrężnym

Skrzyżowania – ANALIZA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA NA PODSTAWIE DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 sierpnia 2019 r. poz. 1643 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

 Wyżej wymienione rozporządzenie wprowadziło do obiegu prawnego definicje prawne przedmiotowych obszarów, które wcześniej funkcjonowały jedynie w komentarzach do warunków lub w wytycznych do projektowania.

W poniższym tekście postaram się w sposób prosty i jednoznaczny zaproponować sposób określania przedmiotowych obszarów.

 1. Obszar skrzyżowania – rozumie się przez to wspólną część przecinających lub łączących się dróg oraz odcinki tych dróg, na których występują poszerzenia jezdni spowodowane dodatkowymi pasami ruchu lub wyspami kanalizującymi, a w przypadku braku poszerzenia odcinki obejmujące minimalne długości akumulacji i zwalniania określone w § 66 i § 67;

Obszar skrzyżowania wyznaczymy w następujący sposób:

 • Określamy wspólną część krzyżujących się lub łączących dróg liczoną do końca łuków poziomych;
 • Obszar powiększamy o występujące na poszczególnych wlotach poszerzenia związane z dodatkowymi pasami ruchu lub wyspami kanalizującymi ruch, za początek tych odcinków przyjmujemy miejsce w którym następuje zmiana szerokości jezdni (inna niż na odcinku prostym);
 • Jeżeli na skrzyżowaniu nie występują ww elementy do końców łuków doliczamy odcinki akumulacji oraz odcinki zwalniania występujące przy dodatkowych pasach ruchu dla pojazdów skręcających w lewo lub w prawo (nawet jeżeli wydzielone pasy nie występują na skrzyżowaniu). W przypadku kiedy na wlocie występują obie relacje do obszaru przyjmujemy odcinek mniej korzystny (dłuższy).

1.3a   Odcinek akumulacji wyznaczamy dla każdego z wlotów na którym występuje relacja lewoskrętna. Jeżeli na wlocie występuje jedynie relacja skrętu w prawo i dodatkowo wlot nie jest wyposażony w przejście dla pieszych lub sygnalizację to odcinek akumulacji jest pomijalny.

 1. Obszar oddziaływania skrzyżowania – rozumie się przez to obszar skrzyżowania powiększony o wyznaczone indywidualnie odcinki, na których występuje zwalnianie lub przyspieszanie związane z dojazdem do skrzyżowania lub jego opuszczaniem, jeżeli manewry te nie mogą być wykonane w obszarze skrzyżowania;
 • Obszar oddziaływania skrzyżowania dla obiektów istniejących należy wyznaczyć poprzez obserwację i wyznaczenie miejsc w których następuje początek zwalniania lub koniec rozpędzania pojazdu. Obserwacje i pomiar długości kolejki należy wyznaczyć dla godziny szczytu.
 • W przypadku skrzyżowań projektowanych należy wykonać analizy oparte
  o prognozy ruchu obliczając długość kolejek na poszczególnych wlotach.
 • Dla skrzyżowań zlokalizowanych poza terenem zabudowy należy dodatkowo rozważyć odcinek zwalniania spowodowany ograniczeniem prędkości. W takim przypadku obszar oddziaływania skrzyżowania winien być wyznaczany do pierwszego znaku ograniczającego prędkość przed skrzyżowaniem.
 1. 3. Obszar węzła – rozumie się przez to odcinki krzyżujących lub łączących się dróg wraz z łącznicami i jezdniami zbierająco-rozprowadzającymi ograniczone początkiem pasa wyłączania i końcem pasa włączania lub skrzyżowaniami stanowiącymi elementy tych węzłów; do obszaru węzła wlicza się obszary skrzyżowań stanowiących elementy tego węzła;
 • Definicja dotycząca obszaru węzła jest prosta i oczywista. Zauważyć należy że do obszaru węzła mogą być wliczone obszary skrzyżowań wchodzące w skład tego węzła.
 1. Obszar oddziaływania węzła – rozumie się przez to obszar węzła powiększony o odcinki wyznaczone indywidualnie dla każdego kierunku ruchu, na których występują manewry włączania, wyłączania lub przeplatania związane z tym węzłem, liczone od pierwszej tablicy przeddrogowskazowej przed pasem wyłączania do pierwszej tablicy kierunkowej lub tablicy szlaku drogowego za pasem włączania; do obszaru oddziaływania węzła wlicza się obszary oddziaływania skrzyżowań stanowiących elementy tego węzła;
 • Obszar oddziaływania węzła również jest określony w bardzo czytelny sposób. Należy go bezwzględnie rozpatrywać w powiązaniu z organizacją ruchu w celu zlokalizowania tablic przeddrogowskazowych oraz tablic kierunkowych lub szlaku. Oznacza to że obszar oddziaływania węzła będzie zaczynał się maksymalnie
  w odległości od 100 m w obszarach miejskich do 1500 m na autostradach przed początkiem pasa wyłączenia. Koniec obszaru oddziaływania będzie zlokalizowany
  w odległości od 200 do 300 m za końcem pasa włączenia. Gradacja odległości uzależniona jest od lokalizacji drogi oraz jej klasy technicznej.
 • Jeżeli obszar oddziaływania skrzyżowania wliczany jest w obszar oddziaływania węzła to nie powiększamy go o odcinki na których zlokalizowane są ww. tablice ponieważ mają one bezpośrednie powiązanie z pasami włączenia i wyłączenia.

Mam nadzieję że powyższy tekst będzie pomocny. Zapraszam do dyskusji i komentowania.

Analiza skrzyżowania – Analiza skrzyżowania