Menu Zamknij

Blog

Przepis na dobry projekt zjazdu

Projekt zjazdu - realizacja

Zjazd z drogi, tak prozaiczny, tak oczywisty i tak zagmatwany – przepisy na dobry projekt zjazdu na działkę.

Aktualizacja wpisu z dnia 15.11.2023r.

Definicje

Podstawowa definicja według Ustawy o Drogach Publicznych:

Zjazd – połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zjazd nie jest skrzyżowaniem.

Połączenia z drogami wewnętrznymi nie są skrzyżowaniami, są traktowane jak zjazdy.

Zacznijmy od tego, na co komu zjazd.
Otóż musimy go posiadać, aby legalnie móc korzystać ze swojej działki. Jeżeli działka posiada zjazd to posiada dostęp do drogi publicznej. Dostęp taki może być bezpośredni (jeżeli bezpośrednio włączamy się do drogi publicznej) lub pośredni w przypadku korzystania z drogi wewnętrznej lub ustanowionej służebności drogowej.

W obu przypadkach jednak musimy wykonać zjazd – a zacząć musimy od wykonania dokumentacji o nazwie PROJEKT ZJAZDU.

Jaka jest procedura?

Zgodnie z Art. 29 Ustawy o Drogach Publicznych podłączenie do drogi publicznej może być wykonane po uzyskaniu pozytywnej decyzji Zarządcy Drogi zezwalającej na lokalizacje zjazdu w pasie drogowym drogi publicznej.

Dlaczego?

Można by powiedzieć, że tak zapisano w ustawie, jednak osobiście skłaniam się do stwierdzenia, że zjazd stanowi dodatkowy punkt kolizji, czyli potencjalnie niebezpieczne miejsce, dlatego jego lokalizacja powinna zostać usankcjonowana prawnie.

Jeżeli zjazd wykonamy bez ww. decyzji (art. 29a Ustawy o Drogach Publicznych), Zarządca Drogi wymierza karę pieniężną zgodnie z art. 40 ust 4. Dodatkowo w porozumieniu z odpowiednim organem Nadzoru Budowlanego może nakazać nam jego rozbiórkę.

Taka sytuacja może wiązać się z dotkliwymi dla nas kosztami, ponieważ poza rozbiórką Nadzór Budowlany może nałożyć karę za samowolne wykonanie obiektu budowlanego. Wysokość kar określona jest w Prawie Budowlanym oraz Ustawie o Drogach Publicznych.

Decyzję zezwalającą na lokalizację zjazdu uzyskujemy u właściwego zarządcy drogi.

I tak zjazd na drogę:

 • gminną – decyzję uzyskujemy w lokalnym magistracie lub zarządzie dróg;
 • powiatową – decyzję wydaje powiatowy zarząd dróg lub w przypadku miast prezydenckich odpowiedni wydział lub zarząd drogi;
 • wojewódzką – decyzję można uzyskać w wojewódzkim zarządzie dróg, lub w przypadku miast prezydenckich odpowiedni wydział lub zarząd drogi;
 • krajową – decyzję wydaje właściwy oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad lub w przypadku miast prezydenckich odpowiedni wydział lub zarząd drogi;

Jakie mamy rodzaje zjazdów?

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych z dnia 24 czerwca 2022r. rozróżnione są:

 1. zjazd zwykły – zjazd przeznaczony do ruchu pojazdów, pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch,
 2. zjazd techniczny – zjazd przeznaczony wyłącznie do ruchu pojazdów obsługi drogi oraz wyjątkowo do ruchu pojazdów służb ratowniczych,
 3. zjazd awaryjny – zjazd przeznaczony wyłącznie do ruchu pojazdów służb ratowniczych oraz wyjątkowo do ruchu pojazdów obsługi drogi.

Zgodnie z Ustawą o Drogach Publicznych utrzymanie, budowa oraz przebudowa zjazdu należy do właścicieli lub użytkowników posesji przyległych do drogi publicznej, które są obsługiwane przez ten zjazd. Wyjątek stanowi tu przebudowa zjazdu wymuszona przy budowie lub przebudowie drogi.

Jakie warunki musi spełniać zjazd a tym samym projekt zjazdu na działkę?

W dniu 15.12.2022r. zostały opublikowane Wytyczne projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach zamiejskich i ulicach, które klasyfikują zjazdy zwykłe na podstawie:

 • Planowanego przeznaczenia lub istniejącego zagospodarowania nieruchomości gruntowej położonej przy drodze, lecz usytuowanej poza pasem drogowym,
 • Klasy drogi, z której realizowany jest zjazd,
 • Liczby miejsc postojowych na terenie nieruchomości gruntowej, która w sposób pośredni determinuje stopień wykorzystania zjazdu przez pojazdy,
 • Natężenia ruchu na połączeniu w okresie ruchu szczytowego [poj./h].

Tabela 5.1. z WR-D-33-01:
[…]

Podstawowe parametry geometryczne zjazdów zwykłych:
Tabela 8.1.1. z WR-D-33-01:
[…]

Pochylenie podłużne zjazdu z drogi zamiejskiej nie powinno przekraczać wartości podanych w tab. 8.1.1, natomiast pochylenie podłużne zjazdu przez drogę dla pieszych, drogę dla pieszych i rowerów lub drogę dla rowerów nie powinno przekraczać 5% na długości 5,0m.

Konstrukcja nawierzchni projektowana jest jako twarda, za wyjątkiem zjazdu klasy C2, D lub E gdzie dopuszczalna jest konstrukcja gruntowa.

Czy zjazd wymaga wniesienia jakichś opłat?

Aby przystąpić do budowy zjazdu, należy uzyskać zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu jest bezpłatne, jeśli budowa lub przebudowa zjazdu jest związana z budownictwem mieszkaniowym (art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)).

W innym wypadku opłata skarbowa wynosi 82,00zł. Niestety, nie są to wszystkie opłaty. Dodatkowo należy wystąpić o zajęcie pasa drogowego i uiścić opłaty, jakie zostaną nam wyliczone.

Oczywiście są też opłaty związane z samym wykonaniem opracowania jakim jest projekt zjazdu na działkę. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.

Czy zjazd wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

W chwili obecnej nie ma wymogu uzyskania pozwolenia na budowę dla żadnego z rodzajów zjazdów. Jednak zjazdy z dróg krajowych i wojewódzkich wymagają zgłoszenia we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej. Dla ww. dróg jest to Urząd Wojewódzki.

Należy pamiętać, iż zazwyczaj w decyzjach zezwalających na lokalizacje zjazdu jest zapisany również obowiązek uzgodnienia projektu zjazdu u zarządcy drogi.

Na co zwrócić uwagę przy wykonywaniu opracowania projektu zjazdu na działkę?

Zjazdu, wyjazdu lub wjazdu zwykłego nie lokalizuje się w miejscu, które zagraża Bezpieczeństwu Ruchu Drogowego. Najważniejszym elementem lokalizowania zjazdów jest zapewnienie odpowiednich dla danej klasy drogi warunków widoczności przy ruszaniu z miejsca.

Tutaj ponownie należy odwołać się do Wytycznych projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach zamiejskich i ulicach.

Ze względu na BRD zaleca się:

 • Lokalizowanie połączenia na wklęsłym łuku niwelety jezdni lub odcinku o jednostajnym pochyleniu podłużnym,
 • Unikania lokalizowania połączenia po wewnętrznej stronie łuku w planie i na wypukłych łukach niwelety jezdni o małych wartościach promieni,
 • Ograniczanie parkowania w obrębie wyznaczonych pól widoczności przy włączaniu do ruchu,
 • Lokalizowanie przystanków transportu zbiorowego i związanych z nimi urządzeń w sposób niepowodujący ograniczeń wymaganej widoczności,
 • Odsuwanie połączeń od przejść dla pieszych, tak aby pojazd oczekujący na włączenie do ruchu nie ograniczał wymagań widoczności dla pieszych określonych w WR-D-41-3,
 • Stosowanie rozwiązań poprawiających warunki widoczności w przypadku połączeń w trudnych warunkach,
 • Kształtowanie połączeń z drogą pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego,
 • Nielokalizowanie zjazdów zwykłych przez torowisko tramwajowe, z wyjątkiem trudnych warunków.
 • Drugim aspektem jest takie usytuowanie zjazdu, aby był on: a) funkcjonalny, b) nie wymagał wykonywania zbyt wielu manewrów na terenie posesji jak i na drodze.

Jest jeszcze kilka innych elementów, które należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu projektu zjazdu z drogi. Elementy te związane są z odległościami, przejściami przez rowy czy skrzyżowaniami z uzbrojeniem technicznym. Dlatego sugerujemy skorzystanie z usług profesjonalnego biura, które posiada odpowiednie zaplecze techniczne oraz doświadczenie w realizacji tego typu zleceń.

UWAGA: dany wpis może nie być aktualny po kątem obowiązujących przepisów.

Potrzebujesz projektu drogowego, projektu zjazdu czy też projektu organizacji ruchu?

Jeśli tak to zadzwoń do nas: tel.  509 907 645

lub napisz maila wyceny@drocad.pl

Realizujemy projekty na terenie całej Polski.

Ustawienia ciastek
Ustawienia ciastek
Korzystamy z plików cookies.
Dostosuj Odrzuć wszystko Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
Tutaj możesz zmienić ustawienia zgód. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek