Menu Zamknij

Blog

Przepis na dobry projekt zjazdu

Projekt zjazdu - realizacja

Zjazd z drogi, tak prozaiczny, tak oczywisty i tak zagmatwany – przepisy na dobry projekt zjazdu na działkę.

Definicje

Podstawowa definicja według warunków technicznych dla dróg publicznych:

Zjazd – rozumie się przez to część drogi na połączeniu z drogą niebędącą drogą publiczną lub na połączeniu drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze;

I najważniejsze zjazd nie jest skrzyżowaniem;

Zacznijmy od tego, na co komu zjazd. Otóż musimy go posiadać, aby legalnie móc korzystać ze swojej działki. Jeżeli działka posiada zjazd to posiada dostęp do drogi publicznej. Dostęp taki może być bezpośredni (jeżeli bezpośrednio włączamy się do drogi publicznej) lub pośredni w przypadku korzystania z drogi wewnętrznej lub ustanowionej służebności drogowej.

W obu przypadkach jednak musimy wykonać zjazd – a zacząć musimy od wykonania dokumentacji o nazwie PROJEKT ZJAZDU.

Jaka jest procedura?

Zgodnie z Ustawą o Drogach Publicznych podłączenie do drogi publicznej może być wykonane po uzyskaniu pozytywnej decyzji Zarządcy Drogi zezwalającej na lokalizacje zjazdu w pasie drogowym drogi publicznej. Dlaczego? Można by powiedzieć, że tak zapisano w ustawie, jednak osobiście skłaniam się do stwierdzenia, że zjazd stanowi dodatkowy punkt kolizji czyli potencjalnie niebezpieczne miejsce, dlatego jego lokalizacja powinna zostać usankcjonowana prawnie. Jeżeli zjazd wykonamy bez ww. decyzji, Zarządca Drogi w porozumieniu z odpowiednim Nadzorem Budowlanym może nakazać nam jego rozbiórkę. Taka sytuacja może wiązać się z dotkliwymi dla nas kosztami, ponieważ poza rozbiórką Nadzór Budowlany może nałożyć karę za samowolne wykonanie obiektu budowlanego. Wysokość kar określona jest w Prawie Budowlanym.

Decyzję zezwalającą na lokalizację zjazdu uzyskujemy u właściwego zarządcy drogi.

I tak zjazd na drogę:

 • gminną – decyzję uzyskujemy w lokalnym magistracie lub zarządzie dróg;
 • powiatową – decyzję wydaje powiatowy zarząd dróg lub w przypadku miast prezydenckich odpowiedni wydział lub zarząd drogi;
 • wojewódzką – decyzję można uzyskać w wojewódzkim zarządzie dróg, lub w przypadku miast prezydenckich odpowiedni wydział lub zarząd drogi;
 • krajową – decyzję wydaje właściwy oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad lub w przypadku miast prezydenckich odpowiedni wydział lub zarząd drogi;

Jakie mamy rodzaje zjazdów?

Otóż warunki techniczne dla dróg rozróżniają dwa rodzaje:

 1. zjazd publiczny –określony przez zarządcę drogi, jako zjazd co najmniej do jednego obiektu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza lub działalność o charakterze publicznym;
 2. zjazd indywidualny – określony przez zarządcę drogi, jako zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie.

Zwrócić tu należy uwagę, że to zarządca drogi określa czy zjazd będzie indywidualny czy publiczny. Aby takiej oceny dokonać musimy przedstawić dokładny opis sposobu użytkowania planowanego obiektu.

Jakie warunki musi spełniać zjazd a tym samym projekt zjazdu na działkę?

Warunki techniczne dla zjazdów określono w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych dla dróg publicznych i opisano w następujących paragrafach:

 • 78. 1. Zjazd publiczny sytuuje się zgodnie z warunkami określonymi w § 113 ust. 7 oraz § 170 ust. 1.
 1. Zjazd publiczny powinien spełniać następujące wymagania:

1) szerokość całkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niż 5,00 m, w tym:

 1. a) szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń, o których mowa w pkt 2 – nie mniejsza niż 3,50 m i nie większa niż szerokość jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu,
 2. b) szerokość obustronnych poboczy – nie mniejsza niż 0,75 m każde;

2) przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5,00 m, wyłącznie dla projektowanych relacji skrętnych;

3) pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie większe niż 5,0%;

4) nawierzchnia:

 1. a) jezdni – twarda ulepszona,
 2. b) poboczy – co najmniej gruntowa ulepszona;

5) połączenie zjazdu z drogą wykonane zgodnie z § 113 ust. 1, 3–5, 9 i 10.

 • 79. Zjazd indywidualny powinien spełniać następujące wymagania:

1) szerokość całkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niż 4,50 m, w tym:

 1. a) szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń lub skosów, o których mowa w pkt 2 – nie mniejsza niż 3,00 m i nie większa niż szerokość jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu,
 2. b) szerokość obustronnych poboczy – nie mniejsza niż 0,75 m każde;

2) przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 3,00 m lub ścięte skosem o proporcji n : m, gdzie n = m ≥ 1,50 m, wyłącznie dla projektowanych relacji skrętnych;

3) pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie większe niż 5,0%;

4) nawierzchnia:

 1. a) jezdni na terenie zabudowy – twarda ulepszona,
 2. b) jezdni poza terenem zabudowy oraz poboczy – co najmniej gruntowa ulepszona.”;

Poza tymi warunkami Zarządca drogi może nałożyć dodatkowe warunki wynikające z charakteru drogi lub uwarunkowań terenowych.

Czy zjazd wymaga wniesienia jakichś opłat?

Zjazd indywidualny nie podlega opłacie. Za zjazd publiczny będziemy musieli uiścić opłatę skarbową. Jej wysokość jest podawana przez zarządcę drogi zgodnie z wytycznymi Ustawy o Drogach Publicznych. Niestety nie są to wszystkie opłaty. Dodatkowo należy wystąpić o zajęcie pasa drogowego i uiścić opłaty, jakie zostaną nam wyliczone. Oczywiście są też opłaty związane z samym wykonaniem opracowania jakim jest projekt zjazdu na działkę.

Czy zjazd wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

W chwili obecnej nie ma wymogu uzyskania pozwolenia na budowę dla żadnego z rodzajów zjazdów. Jednak zjazdy z dróg krajowych i wojewódzkich wymagają zgłoszenia we właściwym organie administracji architektoniczno budowlanej. Dla ww. dróg jest to Urząd Wojewódzki.

Dodatkowe aspekty zagadnień prawnych można znaleźć w Artykule zamieszczonym na stronach Inżyniera Budownictwa.

Należy pamiętać iż zazwyczaj w decyzjach zezwalających na lokalizacje zjazdu jest zapisany również obowiązek uzgodnienia projektu zjazdu u zarządcy drogi.

Na co zwrócić uwagę przy wykonywaniu opracowania jakim jest projekt zjazdu na działkę?

Najważniejszym elementem lokalizowania zjazdów jest zapewnienie odpowiednich dla danej klasy drogi warunków widoczności przy ruszaniu z miejsca. Tutaj odwołać należy do Warunków Technicznych dla Dróg Publicznych w załączniku nr 2.

Drugim aspektem jest takie usytuowanie zjazdu aby był on:

a) funkcjonalny

b) nie wymagał wykonywania zbyt wielu manewrów na terenie posesji jak i na drodze.

Jest jeszcze kilka innych elementów, które należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu projektu zjazdu. Elementy te związane są z odległościami, przejściami przez rowy czy skrzyżowaniami z uzbrojeniem technicznym. Dlatego sugerujemy skorzystanie z usług profesjonalnego biura, które posiada odpowiednie zaplecze techniczne oraz doświadczenie w realizacji tego typu zleceń.

UWAGA: dany wpis może nie być aktualny po kątem obowiązujących przepisów.